THÔNG BÁO

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

 

Chúa Nhật 04/06/2023

Bài đọc 1: TTHN

Bài đọc 2: TTHN

Dâng của lễ: TTHN

TTVTT: TTHN

Giúp Lễ: Megan, Anh Nguyễn,
            An Nguyễn, Selena Nguyễn, Sydney

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật  28/05/23  CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG;
Cv 2,1-11 ;1 Cr 12,3b-7.12-13 ; Ga 20,19-23.

+  Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.

+

Thứ Hai 29/05/23  Mẹ Giáo Hội;
St 3,9-15.20 [hay Cv 1,12- 14] ; Ga 19,25-27.

+

Thứ Ba 30/05/23  Tuần 8 Thường Niên;
Hc 35,1-12 ; Mc 10,28-31.

+

Thứ Tư 31/05/23  Mẹ Thăm Viếng; 
Xp 3,14- 18a (hay Rm 12,9-16b) ; Lc 1,39-56. 

Thứ Năm  01/06/23;  Th. Justinô, tđ;
Hc 42,15-25 ; Mc 10,46-52.

Thứ Sáu  2/06/23  Th. Marcellinô – Th. Phêrô, tđ;
Hc 44,1.9-13 ; Mc 11,11-26. 

+

Thứ Bảy  3/05/23 Th. Carôlô Lwanga – các bạn, tđ;
Hc 51,12-20 ; Mc 11,27-33.

8:00 AM: 

           

6:00 pm: CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI.

GIỜ LỄ

Chúa Nhật

9:00 am

Thứ Bảy

6:00 pm

Thứ 2 – Thứ 7

8:00 am

Văn Phòng Giáo Xứ

9:00 am – 4:00 pm

Sinh Hoạt

 10:15 – 11:30 pm 

Chầu Thánh Thể

Chúa nhật đầu tháng

8:30 AM

Giải Tội

Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm.

Xức Dầu

Cha Xứ

ĐỊA CHỈ

Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317