THÔNG BÁO

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Chúa Nhật 26/03/2023

Bài đọc 1: TTHN

Bài đọc 2: TTHN

Dâng của lễ: TTHN

TTVTT: TTHN

Giúp Lễ: Megan, Anh Nguyễn,
                An Nguyễn, Anh Ngô, Anh Ngô

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật  26/3/2023  Chúa Nhật 5 Mùa Chay;
Ed 37:12-14; Rm 8:8-11; Ga 11:1-45

+  Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.

+

Thứ Hai   27/3/2023  Tuần 5 Mùa Chay
Đn 13,41c-62. Ga 8:1-11.

+

Thứ Ba   28/3/2023  Tuần 5 Mùa Chay;
  Ds 21:4-9; Ga 8:21-30.

+

Thứ Tư  29/3/2023   Tuần 5 Mùa Chay;
Đnl 3:14-20,91-92,953; Ga 8:31-42

Thứ Năm  30/3/2023  Tuần 5 Mùa Chay
St 17:3-9; Ga 8:51-59.

Thứ Sáu  24/3/2023  Tuần 4 Mùa Chay; 
Kn 2:1,12-22; Ga 7:1-2,10,25-30.

+

Thứ Bảy  25/3/2023  LỄ TRUYỀN TIN, lễ trọng;
Is 7,10-14 ; 8,10 ; Dt 10,4-10 ; Lc 1,26-38

8:00 AM: +  

6:00 pm: Chúa Nhật 5 Mùa Chay.

GIỜ LỄ

Chúa Nhật

9:00 am

Thứ Bảy

6:00 pm

Thứ 2 – Thứ 7

8:00 am

Văn Phòng Giáo Xứ

9:00 am – 4:00 pm

Sinh Hoạt

 10:15 – 11:30 pm 

Chầu Thánh Thể

Chúa nhật đầu tháng

8:30 AM

Giải Tội

Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm.

Xức Dầu

Cha Xứ

ĐỊA CHỈ

Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317