GIÁO XỨ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

KNOXVILLE, TENNESSEE

Chào Mừng Đến Với Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa

“Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa là một Giáo Xứ Công Giáo trong Giáo Phận Knoxville luôn tôn thờ một Thiên Chúa, tuân theo Giáo Luật và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo, thực thi đức bác ái với tha nhân, loan báo và phổ biến rộng rãi Tin Mừng cho tất cả mọi người, duy trì những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam, bảo tồn, phát huy tinh thần văn hoá và ngôn ngữ dân tộc Việt, và không tham gia các đảng phái mà Giáo Hội không cho phép.” (Nội Quy Giáo Xứ, II:5-6).

Welcome to The Church of Divine Mercy

“The Church of Divine Mercy is the personal Catholic Parish to serve Vietnamese community in the Diocese of Knoxville which always worships the Trinitarian God, follows Canon Law and Church teaching and practices charity towards others with the purpose to announce and propagate the Gospel to everyone, to maintain the beautiful traditions of the Vietnamese Church and to preserve and promote the Vietnamese culture and language.”

THÔNG BÁO

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Chúa Nhật 10 – 26 – 2021

Bài đọc 1: TTHNCG

Bài đọc 2: TTHNCG

Dâng của lễ: TTHNCG

Giúp Lễ: Megan, Anh Nguyễn,
An Nguyễn, Anh Ngô, Anh Ngô

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật 17/10/21 CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN. Is 53,10-11 ; Dt 4,14-16 ; Mc 10,35-45.

Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.

LH. Athanasiô Tuấn.

 

 

Thứ Hai 18/10/21 Th. LUCA, thánh sử; 2 Tm 4, 10-17b ; Lc 10,1-9.
Thứ Ba 19/10/21 Th. Gioan Brêbeuf, lm; Th. Isaac Jôgues, lm và các bạn tử đạo; Rm 5,12.15b. 17-19.20b-21 ; Lc 12,35-38.
Thứ Tư 20/10/21 Th. Phaolô Thánh Giá, lm; biệt kính Thánh Cả Giuse; Rm 6,12-18 ; Lc 12,39-48.
Thứ Năm 21/10/21 Tuần 29 Thường Niên; Rm 6,19-23 ; Lc 12,49-53.

LH Đaminh Lung

Thứ Sáu 22/10/21 Th. Gioan Phaolô II, gh. Rm 7,18-25a ; Lc 12,54-59.
Thứ Bảy 23/10/21 Th. Gioan Capestranô, lm; Rm 8,1-11; Lc 13,1-9.

8:00 am:  

6:00 pm: Chúa Nhật Khánh Nhật Truyền Giáo.

GIỜ LỄ

Chúa Nhật
9:00 am
Thứ Bảy
6:00 pm
Thứ 2 – Thứ 7
8:00 am
Văn Phòng Giáo Xứ
9:00 am – 4:00 pm
Sinh Hoạt
Giáo Lý: 10:30 – 11:15 am
TNTT: 11:30 – 12:30 pm
Việt Ngữ: 12:45 – 1:30 am
Chầu Thánh Thể
Chúa nhật đầu tháng
8:30 AM
Giải Tội
Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm.
Xức Dầu
Cha Xứ

ĐỊA CHỈ

Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317