Chào Mừng Đến Với Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa

“Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa là một Giáo Xứ Công Giáo trong Giáo Phận Knoxville luôn tôn thờ một Thiên Chúa, tuân theo Giáo Luật và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo, thực thi đức bác ái với tha nhân, loan báo và phổ biến rộng rãi Tin Mừng cho tất cả mọi người, duy trì những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam, bảo tồn, phát huy tinh thần văn hoá và ngôn ngữ dân tộc Việt, và không tham gia các đảng phái mà Giáo Hội không cho phép.” (Nội Quy Giáo Xứ, II:5-6).

Welcome to The Church of Divine Mercy

“The Church of Divine Mercy is the personal Catholic Parish to serve Vietnamese community in the Diocese of Knoxville which always worships the Trinitarian God, follows Canon Law and Church teaching and practices charity towards others with the purpose to announce and propagate the Gospel to everyone, to maintain the beautiful traditions of the Vietnamese Church and to preserve and promote the Vietnamese culture and language.”

THÔNG BÁO

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Chúa Nhật 10/12/2022

Bài đọc 1: Anh Bá.

Bài đọc 2: Chị Hoa.

Dâng của lễ: TNTT.

TTVTT: 

Giúp Lễ: Anthony, Adam, Selena
                      Nguyễn, Sydney, Anh Đinh.

Thông Báo

Các Thánh Lễ cuối tuần trở lại bình thường:

Thứ 7, 03/12/2022 @ 6:00PM

Chúa Nhật, 04/12/2022 @ 9:00AM

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật  4/12/22  CHÚA NHẬT 02 MÙA VỌNG, năm A; 
Is 11:1-10; Rm 15,4-9; Mt 3:1-12

+  Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.

+Thứ Hai   5/12/20  Tuần 2 Mùa Vọng;
Is 35:1-10;  Lc 5:17-26.

+Thứ Ba   6/12/22  Th. Nicôla, gm;
Is 40:1-11;  Mt 18:12-14.

+Thứ Tư  7/12/22  Th. Ambrôsiô, gmts;
Is 40:25-31; Mt 11:28-30.Thứ Năm  8/12/22  MẸ VÔ NHIỄM, lễ trọng và buộc; St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

+Thứ Sáu  9/12/22  Th. Juan Diego;
Is 48:17-19; Mt 11:16-19.Thứ Bảy  10/12/22  Đức Mẹ Loreto;
Hc 48:1-4,9-11; Mt 17:10-13.

8:00 AM: +  

6:00 pm: Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A. GIỜ LỄ

Chúa Nhật

9:00 am

Thứ Bảy

6:00 pm

Thứ 2 – Thứ 7

8:00 am

Văn Phòng Giáo Xứ

9:00 am – 4:00 pm

Sinh Hoạt

Giáo Lý: 10:30 – 11:15 am

TNTT: 11:30 – 12:30 pm

Việt Ngữ: 12:45 – 1:30 am

Chầu Thánh Thể

Chúa nhật đầu tháng

8:30 AM

Giải Tội

Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm.

Xức Dầu

Cha Xứ

ĐỊA CHỈ

Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317