GIÁO XỨ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

KNOXVILLE, TENNESSEE

Chào Mừng Đến Với Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa

“Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa là một Giáo Xứ Công Giáo trong Giáo Phận Knoxville luôn tôn thờ một Thiên Chúa, tuân theo Giáo Luật và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo, thực thi đức bác ái với tha nhân, loan báo và phổ biến rộng rãi Tin Mừng cho tất cả mọi người, duy trì những truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam, bảo tồn, phát huy tinh thần văn hoá và ngôn ngữ dân tộc Việt, và không tham gia các đảng phái mà Giáo Hội không cho phép.” (Nội Quy Giáo Xứ, II:5-6).

Welcome to The Church of Divine Mercy

“The Church of Divine Mercy is the personal Catholic Parish to serve Vietnamese community in the Diocese of Knoxville which always worships the Trinitarian God, follows Canon Law and Church teaching and practices charity towards others with the purpose to announce and propagate the Gospel to everyone, to maintain the beautiful traditions of the Vietnamese Church and to preserve and promote the Vietnamese culture and language.”

THÔNG BÁO

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Chúa Nhật 01 – 16 – 2022

Bài đọc 1: HCBMCG.

Bài đọc 2: HCBMCG.

Dâng của lễ: HCBMCG.

Giúp Lễ: Thuyên, Emily, Toàn,
Việt Đinh, Khang Việt

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật 9/1/22 CHÚA NHẬT LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA, năm C; Is 40,1-5.9-11; Tt2,11-14; 3,4-7;Lc 3,15-16.21-22.

Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.

 

 

 

Thứ Hai 10/1/22 Tuần 1 Mùa Thường Niên; 1Sm 1,1-8; Mc 1,14-20
Thứ Ba 11/1/22 Tuần 1 Mùa Thường Niên; 1Sm 1,9-20; Mc 1,21b-28.
Thứ Tư 12/1/22 Tuần 1 Mùa Thường Niên; 1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.
Thứ Năm 13/1/22 Th. Hilariô, gmts; 1Sm 4,1-11;Mc 1,40-45
Thứ Sáu 14/1/22 Tuần 1 Mùa Thường Niên; 1Sm 4,1-11;Mc 2,1-12.
Thứ Bảy 15/1/22 Tuần 1 Mùa Thường Niên; 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a;Mc 2,13-17

8:00 am:  

6:00 pm: Không có thánh lễ vọng Chúa Nhật.

GIỜ LỄ

Chúa Nhật
9:00 am
Thứ Bảy
6:00 pm
Thứ 2 – Thứ 7
8:00 am
Văn Phòng Giáo Xứ
9:00 am – 4:00 pm
Sinh Hoạt
Giáo Lý: 10:30 – 11:15 am
TNTT: 11:30 – 12:30 pm
Việt Ngữ: 12:45 – 1:30 am
Chầu Thánh Thể
Chúa nhật đầu tháng
8:30 AM
Giải Tội
Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm.
Xức Dầu
Cha Xứ

ĐỊA CHỈ

Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317