THÔNG BÁO

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Chúa Nhật 05/02/2023

Bài đọc 1: TNTT

Bài đọc 2: TNTT

Dâng của lễ: TNTT

TTVTT: TNTT

Giúp Lễ: Anthony, Adam, Sydney,
                      Selena Nguyễn, Anh Đinh.

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật  29/1/2023  Chúa Nhật 4 Thường Niên;
Xp 2:3,3; 1 Cr 1:26-31; Mt 5:1-12a

+  Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.

+

Thứ Hai   30/1/2023  Tuần 4 Thường Niên;
Dt 11:32-40; Mc 5:1-20.

Thứ Ba   31/1/2023  Th. Gioan Bosco, lm;
Dt 12:1-4; Mc 5:21-43.

+

Thứ Tư  1/2/2023  Tuần 4 Thường Niên;
Dt 12:4-7,11-15; Mc 6:1-6.

Thứ Năm  2/2/2023  Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thờ (Lễ Nến); Ml 3,1-4; Lc 2,22-32.

Thứ Sáu  3/2/2023  Th. Blasiô, gmtđ; Th. Ansgariô, gm;  Dt 13:1-8;  Mc 6:14-29.

+

Thứ Bảy  4/2/2023  Tuần 4 Thường Niên;
Dt 13:15-17,20-21;  Mc 6:30-34

8:00 AM: +  

6:00 pm: Chúa Nhật 5 Thường Niên.

GIỜ LỄ

Chúa Nhật

9:00 am

Thứ Bảy

6:00 pm

Thứ 2 – Thứ 7

8:00 am

Văn Phòng Giáo Xứ

9:00 am – 4:00 pm

Sinh Hoạt

 10:15 – 11:30 pm 

Chầu Thánh Thể

Chúa nhật đầu tháng

8:30 AM

Giải Tội

Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm.

Xức Dầu

Cha Xứ

ĐỊA CHỈ

Church of Divine Mercy
10919 Carmichael Rd
Knoxville, TN 37932
865-454-8317