BÀI ĐỌC 1: Đnl 26, 4-10

Trích sách Đệ Nhị Luật.
Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư tế
nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn
thờ của Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nói
trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng: “Tổ phụ con là
Aramêô du mục đã đi xuống Aicập và sống ở đó như
ngoại kiều với một ít người; và đã phát triển thành một
dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người
Aicập đã ngược đãi, hành hạ và bắt chúng con làm việc
nặng nhọc. Chúng con đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa
cha ông chúng con, và Chúa đã nghe lời chúng con, đã
nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của
chúng con. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng,
dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi
thường mà dẫn chúng con ra khỏi Aicập. Chúa đưa
chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ này, một xứ
chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây con dâng
tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà
Chúa đã ban cho con”. Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt
Chúa là Thiên Chúa ngươi và sấp mình trước tôn nhan
Người. Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: : Rm 10, 8-13

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gì? Lời ở kề
trong miệng và trong lòng ngươi. Đó là lời đức tin mà
chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng
Đức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa
đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được
rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính,
tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Vì Thánh
Kinh đã có nói: “Hễ ai tin vào Người sẽ không phải hổ
thẹn”. Bởi lẽ không có sự phân biệt người Do-thái và
Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa của mọi người, Ngài
rộng rãi đối với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài.
Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu độ. Đó
là lời Chúa.

PHÚC ÂM: : Lc 4, 1-13

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời
vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang
địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ.
Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời
gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người:
“Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá
này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép
rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh,
mà còn bằng lời Chúa nữa”. Rồi ma quỷ lại đem Người
lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước
thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết
thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì
tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu
ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về
ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng:
Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ
phụng thờ một mình Người thôi”. Rồi ma quỷ lại đưa
Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao
đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì
hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ
truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm
rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải
đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi
đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi
làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.
Đó là lời Chúa.