BÀI ĐỌC 1: Cv 5, 12-16

Trích sách Tông đồ Công vụ.
Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc
phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành
lang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn với
các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số
những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến
nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường
chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người
ngả trên ai trong họ, thì kẻ ấy khỏi bệnh. Đông đảo dân
chúng ở những thành phụ cận Giêrusalem cũng tuôn đến,
mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người
đều được chữa lành.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ
sự gian truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Đức Giêsu
Kitô, tôi đã ở đảo Patmô vì lời Chúa và vì làm chứng Đức
Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau tôi
có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: “Hãy viết những điều
ngươi thấy vào sách và gởi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu Á”.
Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa quay lại,
tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa bảy chân đèn
bằng vàng đó tôi thấy một Đấng giống như Con Người, mặc
áo dài và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa trông
thấy Người, tôi ngã xuống như chết dưới chân Người;
Người đặt tay phải lên tôi và nói: “Đừng sợ, Ta là Đấng
trước hết và là Đấng sau cùng, Ta là Đấng hằng sống; Ta đã
chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời. Ta giữ chìa
khoá sự chết và địa ngục. Vậy hãy viết những gì ngươi đã
thấy, những điều đang xảy ra và những điều phải xảy ra sau
này”.
Đó là lời Chúa.

BÀI PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa
nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái,
Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình
an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem
tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì
xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng:
“Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai
các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông:
“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì
tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị
cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma
gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu
hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi
đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng:
“Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi
không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay
vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. Tám ngày sau, các
môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông.
Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng
giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với
Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy;
hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng
lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy
Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì
con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã
không thấy mà tin!” Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác
trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này.
Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng
Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em
tin mà được sống nhờ danh Người.
Đó là lời Chúa.