BÀI ĐỌC 1: Cv 4, 32-35
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm
nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để
mọi sự làm của chung. Các tông đồ dùng quyền năng cao cả
mà làm chứng việc Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, sống
lại. Hết thảy đều được mến chuộng. Vì thế, trong các tín
hữu, không có ai phải túng thiếu. Vì những người có ruộng
nương nhà cửa đều bán đi và bán được bao nhiêu tiền thì
đem đặt dưới chân các tông đồ. Và người ta phân phát cho
mỗi người tuỳ theo nhu cầu của họ.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 5, 1-6
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô,
thì kẻ ấy sinh bởi Thiên Chúa, và ai yêu mến Đấng sinh
thành, thì cũng yêu mến kẻ sinh ra bởi Đấng đó. Cứ dấu này
chúng ta nhận biết rằng chúng ta yêu mến con cái Thiên
Chúa, là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thực hành các
giới răn Người. Vì chưng, lòng yêu mến Thiên Chúa là
chúng ta tuân giữ giới răn Người, và giới răn của Người
không nặng nề. Vì những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến
thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính
đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian, nếu
không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên
Chúa? Đấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Đức Giêsu
Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và
máu nữa, có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân
lý.
Đó là lời Chúa.

BÀI PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa
nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái,
Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình
an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem
tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì
xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng:
“Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai
các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông:
“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì
tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị
cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma
gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu
hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi
đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng:
“Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi
không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay
vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. Tám ngày sau, các
môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông.
Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng
giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Đoạn Người nói với
Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy;
hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng

lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy
Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì
con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã
không thấy mà tin”. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác
trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này.
Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng
Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em
tin mà được sống nhờ danh Người.
Đó là lời Chúa.