BÀI ĐỌC 1: Cv 3, 13-15. 17-19
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: “Thiên Chúa
Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp,
Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh
Chúa Giêsu, Con của Ngài, Đấng mà anh em đã nộp và
chối bỏ trước mặt Philatô, trong khi Philatô xét là phải
tha cho Người. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh, Đấng
Công Chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em, còn
Đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi, nhưng Thiên
Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, điều đó chúng
tôi xin làm chứng. “Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết
rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ
lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc
Người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Đức Kitô
của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn
hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xoá bỏ”.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 2, 1-5a
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, Cha viết những điều này cho
các con, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai đã
phạm tội, thì chúng ta có Đức Giêsu Kitô, Đấng công
chính, làm trạng sư nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là
của lễ đền tội chúng ta; không nguyên đền tội chúng ta
mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. Chính nơi
điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết
Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. Ai
nói mình biết Người, mà không giữ giới răn Người, là
kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý. Còn ai
giữ lời Người, thì quả thật, tình yêu của Thiên Chúa đã
tuyệt hảo nơi người ấy.
Đó là lời Chúa.

BÀI PHÚC ÂM: Lc 24, 35-48
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc
đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như
thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa
Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các
con! Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối
tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối
rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân
Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có
xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong,
Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin,
và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con
có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá
nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các
ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán:

“Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở
với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi
chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và
thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu
Kinh Thánh. Người lại nói: “Có lời chép rằng: Đấng
Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ
từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao
giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho
muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con,
các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.
Đó là lời Chúa.