BÀI ĐỌC 1: Cv 9, 26-31
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô
tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người
đều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ.
Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuật
lại cho các ông biết trên đường ngài đã thấy Chúa thế
nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Đamas ngài dạn dĩ
xưng danh Đức Giêsu thế nào. Và từ đó, ngài ra vào
Giêrusalem với các ông, và dạn dĩ xưng danh Chúa.
Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại, và tranh luận với
những người Hy-lạp, nên họ tìm cách giết ngài. Các
anh em biết việc đó, nên đem ngài xuống Xêsarêa, rồi
tiễn đưa ngài về Tarsê. Hội Thánh được bình an trong
miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính
sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh
Thần.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 3, 1-2
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói
và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do
đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được
vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có
khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng
chúng ta và Người thông biết mọi sự. Các con thân
mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta
tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta
xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta
giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người. Và
đây là giới răn của Người: Chúng ta phải tin vào thánh
danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải
thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho
chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong
Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta
biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà
Người đã ban cho chúng ta.
Đó là lời Chúa.

BÀI PHÚC ÂM: Ga 10, 11-18
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.
Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt
đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai
trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói
với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong
các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái
được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng
vậy, nếu không ở trong Thầy. “Thầy là cây nho, các
con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người
ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con
không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị
vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ
thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở
trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con
muốn gì cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy
được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế
các con trở nên môn đệ của Thầy”.
Đó là lời Chúa.