BÀI ĐỌC 1: Gr 31, 31-34
Trích sách Tiên tri Giêrêmia.
Chúa phán: “Đây tới ngày Ta ký kết giao ước mới
với nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống
như giao ước Ta đã ký kết với tổ phụ của chúng trong
ngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập; giao
ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu Ta thống trị
chúng”. Chúa phán: “Đây là giao ước Ta sẽ ký kết với
nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta
trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng;
Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta”.
Chúa phán: “Người này sẽ không còn phải dạy người
nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: “Ngươi hãy
nhìn biết Chúa”, vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn
biết Ta, vì Ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ không còn
nhớ đến tội lỗi của chúng”.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Dt 5, 7-9
Trích thư gởi tín hữu Do-thái.
Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và
rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể
cứu Người khỏi chết, và vì lòng thành tín, Người đã
được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học
vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn
tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời
cho tất cả những kẻ tùng phục Người.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Ga 12, 20-33
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy
người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ
Galilêa, và nói với ông rằng: “Thưa ngài, chúng tôi
muốn gặp Đức Giêsu”. Philip-phê đi nói với Anrê, rồi
Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu
đáp: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật,
quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống
đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình;
nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai
yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở
đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai
phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự
Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh
nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy
Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà
Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh
danh Cha”. Lúc đó có tiếng từ trời phán: “Ta đã làm
vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”. Đám
đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ
khác lại rằng: “Một thiên thần nói với Ngài”. Chúa
Giêsu đáp: “Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng

vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử,
bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào
Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên
cùng Ta”. Người nói thế để chỉ Người phải chết cách
nào.
Đó là lời Chúa.