BÀI ĐỌC 1: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói
với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ,
con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con
một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó
ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ
chỉ cho ngươi”. Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ,
Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac
lại, đặt lên bàn thờ trên đống củi. Abraham giơ tay lấy
dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời
gọi ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông thưa lại:
“Dạ, con đây”. Người nói: “Đừng giết con trẻ và đừng
động đến nó, vì giờ đây ta biết ngươi kính sợ Chúa,
đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta”.
Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con
cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền
bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Thiên thần Chúa gọi
Abraham lần thứ hai và nói rằng: “Chúa phán: Ta thề
rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối
dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc
phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông
đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi
sẽ chiếm cửa thành của quân địch, và mọi dân tộc trên
mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì
ngươi đã vâng lời Ta”.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 31b-34
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng
ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung
tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả
chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự
cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ
Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Đấng làm cho
nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Đức Giêsu
Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự
bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta?
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mc 9, 1-9
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan
đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình
trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng
tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể
giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và đàm
đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa
Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì
tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một
cho Môsê, và một cho Êlia”. Phêrô không rõ mình nói
gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây
bao phủ các Ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng:
“Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời
Người”. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn
thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các
ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra
lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa
xem thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.
Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau:
“Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?”.
Đó là lời Chúa.