RƯỚC LÁ
BÀI PHÚC ÂM: Mc 11, 1-10
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua
Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn
đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt
kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một
lừa con chưa ai cỡi, các con hãy mở dây mà dẫn về. Và
nếu có ai hỏi các con ‘Sao các ông làm thế?’, thì hãy
nói rằng: ‘Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại
đây'”. Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa
ngõ, nơi ngã tư đàng, hai ông liền mở dây. Vài người
trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng: “Các ông
làm gì mà mở dây lừa con vậy?” Hai môn đệ đáp lại
như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem
đi. Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu, và trải áo
lên mình lừa và Ngài lên cỡi. Nhiều người trải áo
xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi: Kẻ thì
đi trước, người theo sau tung hô rằng: “Hoan hô! Chúc
tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước
Đavit tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng
trời!” Đó là lời Chúa.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC 1: Is 50, 4-7
Trích sách Tiên tri Isaia.
Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn
luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn.
Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi,
để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai
tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi
đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật
râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời
nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng
đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai
như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Pl 2, 6-11
Trích thư gởi tín hữu Do-thái.
Chúa Giêsu Kitô, tuy là {thân phận} Thiên Chúa,
đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với
Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà
nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài
người, với cách thức bề ngoài như một người phàm.
Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết
trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và
ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu,
để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và
trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi
phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên
Chúa Cha được vinh quang.
Đó là lời Chúa.