BÀI ĐỌC 1: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra
đón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô
liền đỡ ông dậy và nói rằng: “Xin ông chỗi dậy, vì
chính tôi cũng chỉ là người”. Phêrô lên tiếng nói rằng:
“Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không
thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ
Người và thực hành sự công chính, đều được Người
đón nhận!” Phêrô đang nói các lời đó, thì Thánh Thần
đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu
đã chịu cắt bì, những người đã đến cùng Phêrô, đều
sửng sốt, khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ
xuống trên các dân tộc; vả lại họ nghe các người ấy nói
nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ
Phêrô lên tiếng nói rằng: “Ai có thể ngăn cản ta lấy
nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đã nhận lãnh
Thánh Thần như chúng ta?” Và ngài truyền rửa tội cho
họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin ngài ở
lại với họ ít ngày. Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 4, 7-10
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau,
vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương
yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên
Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên
Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Điều này biểu lộ
tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên
Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế
gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy
là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên
Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta
trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay
vì tội lỗi chúng ta”. Đó là lời Chúa.

BÀI PHÚC ÂM: Ga 15, 9-17
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
“Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các
con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con
tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của
Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy,
nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với
các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con,
và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh
truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy
đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn
tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con
là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều
Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì
tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn
hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha
Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các
con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con,
và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để
hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha
nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy
truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến
nhau”. Đó là lời Chúa.