CÁC BÀI ĐỌC 08/07/2022

BÀI ĐỌC 1: Kn 18, 6-9 Trích sách Khôn Ngoan. Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can đảm. Dân Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như Chúa đã làm hại đối thủ...

CÁC BÀI ĐỌC 31/7/2022

BÀI ĐỌC 1: Gv 1, 2; 2, 21-23 Trích sách Giảng Viên. Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở...

CÁC BÀI ĐỌC 10/7/2022

BÀI ĐỌC 1: Đnl 30, 10-14 Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các...

CÁC BÀI ĐỌC 06/19/2022

BÀI ĐỌC 1: 1 V 19, 16b. 19-21 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: “Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi”. Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con ông Saphát, đang cày...

CÁC BÀI ĐỌC 06/12/2022

BÀI ĐỌC 1: Cn 8, 22-31 Trích sách Châm Ngôn. Đây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh...

CÁC BÀI ĐỌC 5/6/2022

BÀI ĐỌC 1: Cv 2, 1-11 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề  tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng  gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum  họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải  rác đậu...