Cha xứ đi vắng từ Thứ Tư 12-1-2022 cho đến Thứ Hai 17-1-2022 để tham dự thánh lễ truyền chức linh mục tại Nhà Tỉnh Dòng Đồng Công, Carthage, Missouri. Giáo xứ chỉ có một thánh lễ: