Cha xứ sẽ vắng Giáo xứ đi họp Linh Mục với Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Dallas, Texas từ Thứ Hai, 17/10/2022 đến Thứ Sáu, 21/10/2022. Bởi đó, Giáo xứ sẽ không có thánh lễ hằng ngày. Các thánh lễ cuối tuần vẫn bình thường.