Để giúp cho Giáo xứ và Phó Nội Vụ Hội Đồng Mục Vụ dễ dàng phân công các công tác phục vụ Thánh Lễ, xin mọi thành viên trong Ban Thừa Tác Viên Đọc Sách, Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Thường và Ban Giúp Lễ điền lại đơn. Đơn để tại trước cửa Văn Phòng Giáo Xứ.