Giáo xứ sẽ có ngày giải tội chung vào tối Thứ Tư 8-3-2023 từ 7:00 – 9:00 pm, chuẩn bị cho Đại Lễ Phục Sinh. Ngoài ra, ai muốn xưng tội ngoại lệ, xin liên lạc với Cha Xứ.