Chúa Nhật ngày 20 – 06 – 2021, Mừng Ngày Hiền Phụ – Father’s Day. Xin Chúa chúc lành đặc biệt cho những người mang danh hiệu là ‘Cha, Bố,…”. Xin Chúa thánh hóa và yêu thương đặc biệt các người Cha của chúng ta, còn sống cũng như qua đời.