Các lớp Giáo Lý và Việt Ngữ của Giáo Xứ sẽ được khai mạc vào Chúa Nhật 22/09/2019. Mọi thắc mắc, xin liên lạc với Anh Hiếu Nguyễn: 865-236-5141.