Thứ Tư 8-12-2021 là Lễ Đức Mẹ Vô Nghiễm Nguyên Tội, lễ trọng và buộc. Giáo Xứ sẽ có các thánh lễ:

  1. Thứ Ba: 7:00 pm.
  2. Thứ Tư: 8:00 am. and 7:00 pm.