LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC 18/9/2022

BÀI ĐỌC 1: Am 8, 4-7 Trích sách Tiên tri Amos. Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: "Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sabbat để chúng tôi bán lúa mạch....

CÁC BÀI ĐỌC 11/9/2022

BÀI ĐỌC 1: Xh 32, 7-11. 13-14 Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối Ta đã chỉ dạy cho chúng, chúng đã đúc tượng bò con và sấp mình thờ lạy...

CÁC BÀI ĐỌC 4/9/2022

BÀI ĐỌC 1: Kn 9, 13-18 Trích sách Khôn Ngoan. Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư...

CÁC BÀI ĐỌC 28/8/2022

BÀI ĐỌC 1: Hc 3, 19-21. 30-31 Trích sách Huấn Ca. Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có...

CÁC BÀI ĐỌC 21/8/2022

BÀI ĐỌC 1: Is 66, 18-21 Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: "Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người...

CÁC BÀI ĐỌC 08/14/2022

BÀI ĐỌC 1: Gr 38, 4-6. 8-10 Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: "Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này...

CÁC BÀI ĐỌC 08/07/2022

BÀI ĐỌC 1: Kn 18, 6-9 Trích sách Khôn Ngoan. Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can đảm. Dân Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như Chúa đã làm hại đối thủ...

CÁC BÀI ĐỌC 31/7/2022

BÀI ĐỌC 1: Gv 1, 2; 2, 21-23 Trích sách Giảng Viên. Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở...

CÁC BÀI ĐỌC 10/7/2022

BÀI ĐỌC 1: Đnl 30, 10-14 Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi...

CÁC BÀI ĐỌC 06/19/2022

BÀI ĐỌC 1: 1 V 19, 16b. 19-21 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: "Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi". Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con ông Saphát, đang cày ruộng với...