Hôm 8/12/2020 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô
mới công bố một Năm Thánh đặc biệt ngoại lệ, Năm
Thánh Giuse, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Giáo Hội
nhận Thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ qua Thông Điệp
Trái Tim Người Cha. Giáo xứ chúng ta sẽ đọc Kinh
Cha Thánh Giuse Bảo Trợ vào cuối các Thánh Lễ để
hiệp với toàn thể Giáo Hội cầu xin sự bảo trợ nâng đỡ
của Thánh Cả Giuse, cách riêng trong thời gian đại
dịch COVID-19. Cách thức lãnh nhận ơn toàn xá
(xưng tội, rước lễ, và cầu theo ý Đức Giáo Hoàng):
Thứ nhất, Ơn Toàn xá được ban cho những người suy
niệm ít nhất là 30 phút kinh Lạy Cha, hoặc tham dự
một cuộc tĩnh tâm ít nhất là một ngày với một bài
suy niệm về thánh Giuse.
Thứ hai, những người theo gương thánh Giuse, thực
hiện một việc thương xót về thể lý hay thiêng liêng,
cũng có thể được nhận Ơn Toàn xá.
Thứ ba, Ơn Toàn xá được ban cho những người đọc
kinh Mân Côi trong gia đình và giữa những người
đính hôn.
Thứ tư, Ơn Toàn xá được ban cho bất cứ ai hàng ngày
phó thác công việc của mình cho sự bảo vệ của
Thánh Giuse và bất kỳ tín hữu nào cầu nguyện, xin
sự chuyển cầu của Người Thợ thành Nazareth, để
những người đang tìm công việc có thể tìm được
việc làm và để công việc của mọi người được xứng
đáng hơn.
Thứ năm, Ơn Toàn xá được ban cho những tín hữu sẽ
đọc kinh cầu thánh Giuse hoặc một kinh thánh Giuse
khác, phù hợp với các truyền thống phụng vụ khác,
để cầu nguyện cho Giáo hội bị bách hại bên trong và
bên ngoài, và cho tất cả các Ki-tô hữu đang chịu mọi
hình thức bách hại được cứu giúp.