Giáo Xứ sẽ có rửa tội cho các trẻ
em vào sau thánh lễ Chúa Nhật
tuần 2 hằng tháng. Cha Mẹ và
người đỡ đầu phải đến học Giáo
Lý Rửa Tội vào tối Thứ Bảy hôm
trước lúc 6:30 pm. Xin nộp đơn
cho Văn Phòng Giáo Xứ càng sớm càng tốt.