Giáo Xứ dành trọn Tháng 10, là Tháng Mân Côi để cầu Hòa Bình cho Thế Giới và Đất Nước Việt Nam. Xin Ơn Thánh Hóa và Cải Thiện cho các tâm hồn, cho các Gia Đình, cho Giáo Xứ, và cho Giáo Phận. Thực hiện Tràng Kinh Mân Côi Sống cho toàn thể mọi phần tử trong Giáo Xứ. Mỗi người xin hiệp với nhau dâng lên Đức Mẹ mỗi ngày 10 Kinh Kính Mừng với một mầu nhiệm.