Chiếu theo Chỉ Thị Giáo Phận Knoxville trong thời gian này cho đến khi báo lại, Giáo Xứ sẽ có 3 Thánh Lễ Chúa Nhật:

  • Thứ Bảy: 6:00 pm.
  • Chúa Nhật: 8:30 am. và 10:00 am.

Nhà Thờ chỉ có thể chứa được 11 gia đình. Gia đình nào ao ước muốn đến tham dự Thánh Lễ, xin gọi Văn Phòng Giáo Xứ để ghi danh.