Đức Cha Stika mong muốn các giáo xứ trong Giáo Phận Knoxville có thánh lễ trực tuyến để cho những người không thể đến tham dự thánh lễ tại Nhà Thờ có thể cùng thông công tham dự thánh lễ với Giáo Xứ của mình. Giáo Xứ Lòng Thương Xót chúng ta cũng đã có các thánh lễ hằng ngày trực tuyến qua youtube. Để dễ dàng có thể coi, xin vào website của Giáo Xứ: www.divinemercyknox.org và bấm vào link với hình trên.