Thứ Tư 03/02/2022 là Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay. Giáo Xứ sẽ có thánh lễ xức tro vào 8:00 am. Hôm đó cũng là ngày ăn chay, kiêng thịt. Ăn chay từ 18 – 60 tuổi; kiêng thịt từ 14 tuổi trở nên.