Thứ Tư 22/2/2023 là Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay. Giáo Xứ sẽ có thánh lễ xức tro:

   8:15 am   &  7:00 pm

Hôm đó cũng là ngày ăn chay, kiêng thịt. Ăn chay từ 
18 – 60 tuổi; kiêng thịt từ 14 tuổi trở nên.
Các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay là ngày phải kiêng thịt.