Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ bắt đầu sinh hoạt từ Chúa Nhật 20-8-2023. Thế nhưng, Lớp Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ sẽ khai giảng vào Chúa Nhật 10-09-2023.