HÔN NHÂN

Bí Tích Hôn Phối

 

Do giao ước hôn nhân, môt người nam và một người nữ tạo thành một sự hiệp thông trọn cả cuộc sống; tự bản chất, giao ước ấy hướng về lợi ích của đôi bạn, cũng như đến việc sinh sản và giáo dục con cái; Chúa Kitô đã nâng giao ước hôn nhân giữa hai người đã được Rửa Tội lên hàn bí tích. Vì thế, giữa hai người đã được Rửa Tội không thể có khế ước hôn nhân thành sự, nếu đồng thời không phải là bí tích. Những đặc tính chính yếu của hôn nhân là sự đơn nhất và sự bất khả phân ly, những đặc tính này có một sự bền vững đặc biệt trong hôn nhân Kitô giáo, vì có tính cách bí tich. (Giáo Luật Công Giáo, 1055 – 1056).

Giáo Phận Knoxville, Tennessee đòi buộc phải ít là bốn (4) tháng làm thủ tục trước khi có thể làm lễ cưới trong giáo xứ. Bởi đó, sáu (6) tháng trước ngày cưới, xin liên lạc với Cha Xứ để thực hiện tiến trình điều tra hôn phối và chuẩn bị các:

1. Chương trình học giáo lý hôn nhân.

2. Những điều cần biết trước khi cưới.

3. Điều Hòa Sinh Sản