THÊM SỨC

Bí Tích Thêm Sức

 

Cùng với Bí Tích Rửa tội và Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Thêm sức làm thành toàn bộ “những bí tích gia nhập Kitô giáo”, một toàn bộ mà sự hiệp nhất phải được bảo toàn. Vậy phải giải nghĩa cho các tín hữu hiểu sự cần thiết của bí tích này để hoàn tất ân sủng của phép Rửa tội. Đúng thế, nhờ Bí Tích Thêm sức, sự liên kết của các người được rửa tội với Giáo Hội sẽ trở nên toàn hảo hơn, họ được thêm một sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần và như vậy sẽ có nghĩa vụ chặt chẽ hơn để mở rộng và bảo vệ đức tin bằng lời nói và bằng hành động, như những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô (Giáo Lý Công Giáo, 1286).

Chiếu theo chỉ thị của Toà Giám Mục Giáo Phận Knoxville, Tennessee, các em đang học lớp 5 hay 6 có thể lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Mọi thắc mắc, xin liên lạc với Thầy Giáo Hiếu (865) 236-5141.

Ai trên 20 tuổi, đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Rước Lễ lần đầu, mà muốn lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, xin liên lạc với Thầy Sáu Giuse Vĩnh Hiếu (865) 640-530.