RỬA TỘI

Bí Tích Rửa Tội

 

Bí tích Rửa tội là nền tảng của tất cả cuộc sống Kitô giáo, là cửa mở vào sự sống trong Chúa Thánh Thần, và là lối dẫn vào các bí tích khác. Nhờ phép Rửa Tội, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, được sinh lại làm con của Thiên Chúa, được trở thành các chi thể của Chúa Kitô, được gia nhập vào thân thể Giáo Hội và tham dự vào sứ mạng của Giáo Hội. Phép Rửa Tội là bí tích của sự sinh lại bởi nước và trong Lời Chúa (Giáo Lý Công Giáo, 1213).

Giáo xứ sẽ cử hành Bí Tích Rửa Tội cho trẻ em vào Chúa Nhật thứ hai hằng tháng. Bố mẹ và người đỡ đầu phải tham dự lớp giáo lý Rửa Tội vào lúc 6:30 pm Thứ Bảy hôm trước. Xin điền đơn và nộp cho Văn Phòng Giáo Xứ càng sớm càng tốt.

Đơn xin lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội