TỜ THÔNG TIN

CÁC BÀI ĐỌC 27/08/2023

BÀI ĐỌC I:  Is 22, 19-23 Trích sách sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán cùng Sobna, quan cai đền thờ rằng: "Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức ngươi; trong ngày đó, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta là Êliaqim, con trai Helcia. Ta sẽ lấy áo choàng...