XỨC DẦU THÁNH

Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

 

Qua việc xức dầu thánh cho các bệnh nhân và qua kinh cầu nguyện của vị linh mục, đó là tất cả Giáo Hội đang phú thác các bệnh nhân cho Chúa Kitô đau khổ và hiển vinh, để Ngài nâng đỡ và cứu vớt họ; hơn nữa, Giáo Hội còn khuyên bảo họ hãy tự nguyện liên kết với cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa Kitô, hầu góp phần của họ để mưu ích cho Dân Thiên Chúa (Giáo Lý Công Giáo, 1499).

Ai phải vào nhà thương hay tình trạng sức khoẻ bị nguy cấp đều được khuyến khích lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu. Bí Tích này thường được cử hành với sự có mặt của các phần tử trong gia đình.