BÀI ĐỌC 1: St 9, 8-15
Trích sách Sáng Thế.
Đây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cái
ông rằng: “Đây Ta ký kết giao ước của Ta với các
ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang
sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả
những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi,
những gì ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất.
Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi: nước lụt
không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào
còn lụt tàn phá trái đất nữa”. Và Thiên Chúa phán:
“Đây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa Ta với các ngươi,
và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi và sau này mãi
mãi. Ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu
chỉ giao ước giữa Ta với trái đất. Khi Ta quy tụ mây lại
trên trời, mống sẽ xuất hiện trên mây, và Ta sẽ nhớ lại
giao ước đã ký kết giữa Ta với các ngươi và mọi sinh
vật, và không khi nào nước lụt tiêu diệt mọi loài như
thế nữa!”
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Pr 3, 18-22
Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho
tội lỗi chúng ta, Người là Đấng công chính thay cho kẻ
bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật
ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần
Linh mà sống lại. Với Thần Linh, Người đã đến rao
giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ
xưa kia có lúc không tin, đang khi lòng nhân từ Chúa
còn khoan giãn lúc ông Nôe đóng tầu, nhờ đó một số ít
người, gồm tất cả tám người, được cứu khỏi nước lụt.
Và hiện giờ, phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em
cũng giống như thể thức ấy, vì phép ấy không phải chỉ
rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban
cho một lương tâm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của
Chúa Giêsu Kitô, Đấng ngự bên hữu Thiên Chúa, sau
khi về trời, đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các
đạo binh suy phục Người.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mc Mc 1, 12-15
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào
hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày,
chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên
Thần hầu hạ Người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu
sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên
Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên
Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin
vào Tin Mừng”.
Đó là lời Chúa.