CÁC BÀI ĐỌC 14/07/2024

BÀI ĐỌC 1: Am 7, 12-15 Trích sách Tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, Amasia (vị tư tế ở Bêthel) nói cùng Amos rằng: “Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó. Chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bêthel, vì đó là thánh điện của vua và...

CÁC BÀI ĐỌC 07/07/2024

BÀI ĐỌC 1: Ed 2, 2-5 Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Trong những ngày ấy, sau khi nói với tôi, Thần Linh nhập vào tôi, và đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghe Người nói với tôi rằng: “Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch Ta,...

CÁC BÀI ĐỌC 30/06/2024

BÀI ĐỌC 1: Kn 1, 13-15; 2, 23-25 Trích sách Khôn Ngoan. Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi sự cho có. Người tạo dựng mọi sự trên mặt đất đều lành mạnh, chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở...

CÁC BÀI ĐỌC 23/06/2024

BÀI ĐỌC 1: G 38, 1. 8-11 Trích sách Gióp. Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: “Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ? Ta đã vạch biên...

CÁC BÀI ĐỌC 16/06/2024

BÀI ĐỌC 1: Ed 17, 22-24 Trích sách ngôn sứ Êdêkien. Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel. Nó sẽ trổ...

CÁC BÀI ĐỌC 09/06/2024

BÀI ĐỌC 1: St 3, 9-15 Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng, và con đang ẩn núp”. Chúa phán bảo...