BÀI ĐỌC 1: Cv 4, 8-12
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh
Thần, đã nói: “Thưa chư vị Thủ lãnh toàn dân và Kỳ
lão, xin hãy nghe, nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem ra
xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về
cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi, xin chư
vị và toàn dân Israel biết cho rằng: Chính nhờ danh
Đức Giêsu Kitô Nadarét, Chúa chúng ta, Người mà
chư vị đã đóng đinh, và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết
sống lại, chính nhờ danh Người mà anh này được lành
mạnh như chư vị thấy đây. Chính người là viên đá đã
bị chư vị là thợ xây loại ra, đã trở thành viên Đá Góc
tường; và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai
khác. Bởi chưng, không một Danh nào khác ở dưới
gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để phải nhờ
Danh đó mà chúng ta được cứu độ”.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 3, 1-2
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, các con hãy coi: tình yêu của
Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta
được gọi là con cái Thiên Chúa, và sự thật là thế. Vì đó
mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian
không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng
ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn
chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì
chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng
ta sẽ thấy như vậy.
Đó là lời Chúa.

BÀI PHÚC ÂM: Ga 10, 11-18
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành.
Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê
không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là
của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà
trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn
thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết
gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các
chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết
Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên.
Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả
những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ
nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ
chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng
sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta,
nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng
sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh Ta đã
nhận nơi Cha Ta”. Đó là lời Chúa.