Giáo Xứ sẽ có hai ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay do Cha Nguyễn Toàn Thiện, CRM, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (Dòng Đồng Công) hướng dẫn và chia sẻ với đề tài: 

Hiệp Nhất Với Mình (Self Unity)

Imperfect humanity is called to the state of perfection” – St. Thomas Aquinas

1. Tôi là ai? (Who am I?)

2. Đặt Chúa ưu tiên (Put God first)

3. Tôn trọng lẫn nhau (Honor each other)

  1. Thứ Hai, 6-3-2023 @ 8:00 pm
  2. Thứ Ba, 7-3-2023 @ 8:00 pm

Thứ Tư, 8-3-2023, giải tội Mùa Chay do 3 Cha: Cha Nghĩa, Cha Thiện, CRM và Cha Chánh, CRM từ 7:00 – 9:00 pm.