Ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật tuần tới 5-12-2021 sẽ có buổi họp các phụ huynh các em đang học Lớp Giáo Lý Xưng Tội để chuẩn bị cho các em xưng tội và rước lễ. Xin các phụ huynh đến tham dự đầy đủ.