Chúa Nhật 21-11-2021, vào lúc 10:15 am, xin mời quý vị trong Hội Đồng Thường Vụ, Hội Đồng Tài Chánh và các vị đại diện các hội đoàn, ban nghành trong giáo xứ đến họp phiên họp Hội Đồng Giáo Xứ.