Giáo xứ có Lá của Ngày Lễ Lá năm nay 2020 đã làm phép và đang đặt tại cuối Nhà Thờ cho những gia đình nào muốn.