Thứ Sáu 25-03-2022 là lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ Maria, lễ trọng. Giáo Xứ sẽ có thánh lễ long trọng mừng kính Mẹ Maria vào lúc 8:00 am.