Giáo Xứ sẽ có rửa tội cho các trẻ em vào sau thánh lễ Chúa Nhật tuần 2 hằng tháng. Cha Mẹ và người đỡ đầu phải đến học Giáo Lý Rửa Tội vào tối Thứ Bảy hôm trước lúc 6:30 pm. Xin nộp đơn cho Văn Phòng Giáo Xứ càng sớm càng tốt.