Từ Thứ Tư 6-9-2023 cho đến Thứ Sáu 8-9-2023 Cha xứ sẽ đi học hội với các linh mục Giáo Phận. Nếu có gì thật là cần thiết và quan trọng thì mới liên lạc với Cha.