Ngay sau Thánh Lễ Thứ Hai 18-9-2023 cho đến Thứ Sáu 22-9-2023 Cha xứ sẽ đi học hội với các linh mục Dòng Đồng Công tại Carthage, Missouri. Trong tuần này, sẽ không có thánh lễ ngày thường. Mọi sự,