Ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật 2-6-24, Cha Xứ sẽ về Nhà Dòng Đồng Công để tĩnh tâm năm và sẽ trở lại Giáo xứ vào Thứ Ba 18-6-2024. Trong thời gian Cha Xứ tĩnh tâm, sẽ không nhận phone, cần gì xin liên lạc với Thầy Sáu Hiếu và Anh Tài, Trưởng Hội Đồng Mục Vụ. Giáo xứ vẫn có các Thánh Lễ ngày thường và cuối tuần như thường, sẽ do Cha Phạm Thuận Tự, CRM thay thế cho Cha Xứ.