Trong Mùa Chay Thánh 2023 cùng với toàn thể Giáo Phận Knoxville, Giáo xứ Lòng Chúa Thương  Xót sẽ cùng nhau thi hành “Chiến Dịch Chén Cơm Tình Thương” (Lenten Rice Bowl) trợ giúp cho anh chị em nghèo đói. “Miếng khi đói bằng gói khi no.” Xin quý vị rộng tay chia sẻ cho người nghèo đói một chén cơm trong Mùa Chay Thánh này.

Image result for lenten rice bowl