Trong Mùa Chay Thánh 2024, Giáo xứ Lòng Chúa Thương  Xót sẽ cùng nhau thi hành “Chiến Dịch Chén Cơm Tình Thương” (Lenten Rice Bowl) trợ giúp cho anh chị em nghèo đói. “Miếng khi đói bằng gói khi no.” Xin quý vị rộng tay chia sẻ cho người nghèo đói một chén cơm trong Mùa Chay Thánh này. Thay vì dùng hộp Chén Cơm Tình Thương, xin bỏ vào thùng dâng cúng được đặt bên cạnh Cung Thánh và chính giữa cuối Nhà Thờ.