Tháng 10 là Tháng Mân Côi biệt kính Đức Mẹ của Giáo Hội. Giáo Xứ chúng ta sẽ có Cung Nghinh Đức Mẹ Maria vào sáng Chúa Nhật 01-10-2023 @ 9:00 am.