Văn Phòng Giáo Xứ mới gởi đến cho từng gia đình lá thư đề cử các thành viên cho Hội Đồng Thường Vụ: Trưởng Hội Đồng Mục Vụ, Phó Nội Vụ, Phó Ngoại Vụ, và Thư Ký. Hạn chót nộp Đơn Đề Cử là Thứ Năm 29-02-2024.