Để chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh 2022, năm nay, Giáo Xứ sẽ có dự tính sẽ làm hang đá và treo đèn. Bởi đó, gia đình nào có thừa các điện giây LED mới, xin cho Giáo Xứ xin.