Giáo Xứ đang cần thêm Thừa Tác Viên Đọc Sách để phục vụ trong các Thánh Lễ tối Thứ Bảy và Sáng Chúa Nhật. Để giúp cho Giáo xứ và Phó Nội Vụ Hội Đồng Mục Vụ dễ dàng phân công các công tác phục vụ Thánh Lễ, xin lấy đơn đang để tại trước cửa Văn Phòng Giáo Xứ.